Samasuru Amalatu Ameth

www.ameth.nl

PAASAA 
PAASAA

Persatuan Anak-Anak

Samasuru Amalatu Ameth di Belanda


Persatuan  Anak-Anak Samasuru Amalatu Ameth di Belanda


Kumpulan PAASAA werd in 1958 opgericht in woonoord IJsseloord.

Er waren 2 redenen om kumpulan PAASAA op te richten:   

1. Verstevigen van de onderlinge band tussen diegenen die hun wortels hebben in Ameth of op enigerlei wijze binding hebben met Ameth.   

2. Bantuan duka. Opzetten van een fonds dat financiële steun biedt bij overlijden van een lid van PAASAA.

Initiatiefnemers waren de heren M. Pattinasarany, J. Molle en J. Kaihatu. In de beginjaren van PAASAA waren zij de eerste bestuursleden.

Doelstellingen

Het huidige PAASAA bestuur rekent het tot zijn primaire taak om de kumpulan een spilfunctie te laten vervullen in activiteiten, die tot doel hebben de onderlinge relaties te versterken en de betrokkenheid te vergroten van allen, zowel leden als niet-leden, die vanwege hun oorsprong zich verbonden voelen met negeri Ameth. Deze bestuurlijke hoofddoelstelling is gebaseerd op de visie, dat de kennis van de Molukse cultuur, en daaraan inherent de kennis van de culturele waarden die Ameth kent, waardevol en bepalend is voor de identiteitsontwikkeling van het individu en, in die betekenis, wezenlijk bijdraagt aan zijn maatschappelijke integratie. 

PAASAA wil naar de Ameth-gemeenschap in Nederland tevens de rol vervullen van informatieplatform met antwoorden op vragen over de cultuur en het sociaal-maatschappelijk leven in Ameth. Het bestuur streeft ernaar de banden met het moederdorp in stand te houden en te versterken, evenals die met de PAASAA-verenigingen elders in Indonesië. Het wil tenslotte de samenwerking met de negeri bevorderen en intensiveren, in het bijzonder waar het ontwikkelingen op sociaal-cultureel of sociaal-economisch gebied betreft. Deze doelstellingen tracht het bestuur te bereiken door activiteiten die hierop gericht zijn zelf te organiseren of te stimuleren, en deze te bundelen en te presenteren.

Maksud dan tudjuan PAASAA 

Sedjak Badan-Pengurus sekarang ini diangkat,  tugas utamanja adalah agar supaja kumpulan kami mendjadi fungsi pusat untuk mengadakan kegiatan-kegiatan dengan maksud memperkuatkan dan memperluaskan hubungan satu sama jang Iain dan keterlibatan tiap oknom, angotta maupun tidak-angotta, jang merasa hubungan dengan negeri Ameth. 
Tudjuan utama dari Badan Pengurus berdasarkan visi bahwa pengetahuan tentang kebudajaan Maluku dan pengatahuan tentang adat-istiadat Ameth adalah berharga dan penting untuk perkembangan identitas seorang dan adalah satu sumbangan jang penting pada integrasi kemasjarakatan. 

Paasaa bermaksud bermain peranan selaku pusat informasi kepada masjarakat Ameth tentang pertanjaan-pertanjaan kebudajaan dan hidup kemasjarakatan di Ameth. Badan-Pengurus berdaja upaja memperkuatkan dan memeliharakan hubungan dengan kumpulan-kumpulan Paasaa di tempat Iain di Indonesia. Dan akhirnja kami berkehendak mengembangkan dan mempertjepatkan kerdja sama dengan negeri asal, khusunja di bidang kebudajaan dan ekonomi. Badan Pengurus berdaja upaja mentjapai tudjuan-tudjuan ini dengan mendorong,
memberkas, mengorganiser dan mendjadikan kegiatan-kegiatan.

 

Samenstelling Bestuur PAASAA anno 2018

Hr. A.N. Pattinasarany

Voorzitter

Hr. E.S. Mairuhu

Vice-voorzitter

Hr. A.T.A. Mairuhu

Secretaris

Mevr. M.E.O. Peeters-Mairuhu

Penningmeester I

Hr. P. Parinussa

Penningmeester II

Secretariaat: Kraaienlaan 30, 2566RH Denhaag. Emailadres: atamairuhu@gmail.com


Nieuwe leden kunnen zich opgeven door het lidmaatschapsformulier te downloaden en volledig ingevuld te retourneren.

Het formulier kan hier als "Word"-bestand gedownload worden of hier als "PDF"-bestand!